ข้อมูลสถิติ

โครงการที่มีให้ดาวน์โหลด

15,071 โครงการ

ดาวน์โหลดไปแล้ว

3,173,317 ครั้ง

จำนวนสมาชิก

308,809 สมาชิก

E-Library Searchโครงการวิจัย สกสว. (โครงการ ORG)

ชื่อโครงการ โครงการปี
PDF Icon
โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนที่นำทาง (roadmap) ในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital technology) เพื่อพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย
PDF Icon รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส
[ 2566 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
PDF Icon ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร
[ 2565 ]
PDF Icon
การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
PDF Icon ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์
[ 2565 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : โปรแกรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และโปรแกรมวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
PDF Icon อาจารย์ไชยยะ คงมณี
[ 2565 ]
PDF Icon
ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ กำลังคน และสถาบันความรู้ เพื่อออกแบบกลไกการดำเนินงานให้บรรลุหมุดหมายความสำเร็จในงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าที่จะยกกระดับให้ประเทศก้าวหน้าล้ำยุคในด้าน เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์พลาสมา และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกและอวกาศ
PDF Icon ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
[ 2565 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : แผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา (แพลตฟอร์ม1)
PDF Icon รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
[ 2565 ]
PDF Icon
แนวทางการวางแผนและดำเนินการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
PDF Icon รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
[ 2565 ]
PDF Icon
การวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือธรรมาภิบาลของระบบงบประมาณกองทุน สกสว.
PDF Icon ดร.วิมลมาศ ศรีจำเริญ
[ 2565 ]

 

โครงการวิจัยใหม่ในเดือนนี้

ชื่อโครงการ วันที่แสดง

โครงการวิจัยที่ได้รับการดาวน์โหลดในเดือนนี้

ชื่อโครงการ ดาวน์โหลด
PDF Icon
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
PDF Icon ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
[124]
PDF Icon
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
PDF Icon สุวรรณา สถาอานันท์
[67]
PDF Icon
อบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและชาติพันธุ์
PDF Icon ศรีศักร วัลลิโภดม
[59]
PDF Icon
ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน
PDF Icon สมยศ ทุ่งหว้า
[52]
PDF Icon
โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (ระยะที่ 1)
PDF Icon ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
[42]
PDF Icon
โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
PDF Icon ลัดดา เหมาะสุวรรณ
[38]
PDF Icon
ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 2 (ร้อยเอ็ด สกลนคร ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย และนครราชสีมา)
PDF Icon ทม เกตุวงศา
[33]
PDF Icon
โครงการวิจัยเครือข่ายปริญญาโทด้านไทยศึกษา ประเด็น:สังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ
PDF Icon อานันท์ กาญจนพันธุ์
[30]
PDF Icon
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยกระบวนการเรียนรู้จากภายใน ระยะที่ 2
PDF Icon ศรีศักร วัลลิโภดม
[27]
PDF Icon
โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
PDF Icon ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล
[27]

 

โครงการวิจัยและพัฒนา+โครงการวิจัยวิชาการ

ชื่อโครงการ โครงการปี
PDF Icon
โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนที่นำทาง (roadmap) ในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital technology) เพื่อพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย
PDF Iconพัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส
[ 2566 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : แผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา (แพลตฟอร์ม1)
PDF Iconสุวรรณา ประณีตวตกุล
[ 2565 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : โปรแกรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และโปรแกรมวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
PDF Iconไชยยะ คงมณี
[ 2565 ]
PDF Icon
การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
PDF Iconศิริชัย กิตติวราพงศ์
[ 2565 ]
PDF Icon
ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ กำลังคน และสถาบันความรู้ เพื่อออกแบบกลไกการดำเนินงานให้บรรลุหมุดหมายความสำเร็จในงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าที่จะยกกระดับให้ประเทศก้าวหน้าล้ำยุคในด้าน เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์พลาสมา และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกและอวกาศ
PDF Iconบุรินทร์ อัศวพิภพ
[ 2565 ]
PDF Icon
แนวทางการวางแผนและดำเนินการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
PDF Iconธาตรี ใต้ฟ้าพูล
[ 2565 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
PDF Iconเออวดี เปรมัษเฐียร
[ 2565 ]
PDF Icon
การวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือธรรมาภิบาลของระบบงบประมาณกองทุน สกสว.
PDF Iconวิมลมาศ ศรีจำเริญ
[ 2565 ]
PDF Icon
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.
PDF Iconสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
[ 2564 ]
PDF Icon
การพัฒนากลไกระดับภาคเพื่อการทำแผน ประสานงานและติดตามระบบ ววน. ระดับพื้นที่ (TSRI Area-based Mechanism Development Project)
PDF Iconชล บุนนาค
[ 2564 ]

โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ชื่อโครงการ - นักวิจัย โครงการปี
PDF Icon
การผลิตสื่ออย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารโครงการรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF Iconนายรพินทร์ ยืนยาว
[ 2562 ]
PDF Icon
การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
PDF Iconนางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแคตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
PDF Iconนายสกุล วงษ์กาฬสินธุ์
[ 2562 ]
PDF Icon
การฟื้นฟูแหล่งน้ำต้นทุนลำน้ำแม่จริมและลำห้วยสาขาให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่จริม ตำบลหนองแดงและตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
PDF Iconนายมนตรี พรมี
[ 2562 ]
PDF Icon
แผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำห้วยสาลีก - แม่สาคร เพื่อการเกษตร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
PDF Iconนายสมคิด สีเขียว
[ 2562 ]
PDF Icon
การฟื้นฟูตลาดชุมชนสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
PDF Iconนายเนตร คำเครื่อง
[ 2562 ]
PDF Icon
การจัดการระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ บ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
PDF Iconนายสมบูรณ์ ใจปิง
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
PDF Iconนางศศิธร หวังค้ำกลาง
[ 2562 ]
PDF Icon
การจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อการเกษตรผสมผสานของชุมชนบ้านห้วยส้ม ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
PDF Iconนายสุขฤทัย ผานุช
[ 2562 ]
PDF Icon
การจัดการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ของชุมชนตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
PDF Iconนายสินพงศ์ คานดง
[ 2562 ]

 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400