แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 15 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
ระบบนวัตกรรมประมาณการผลผลิตยางพารา มวลชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดิน
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2562
PDF Icon
วิจัยเพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้ารายฤดู 3-6 เดือน
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2558
PDF Icon
สำนักประสานงาน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สปง. สกว.- ครส.)
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2557
PDF Icon
การสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2552
PDF Icon
การสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รุ่นที่ 1
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2551
PDF Icon
การเตรียมการเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการนำใช้และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2551
PDF Icon
การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ท้องทุ่งไทย) ในระดับ อบต.
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2548
PDF Icon
การศึกษาเบื้องต้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกต่อความมั่นคงทางอาหารของไทย
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2546
PDF Icon
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับท้องถิ่น : ท้องทุ่งไทย ระยะที่สอง
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2547
PDF Icon
การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองไก่พื้นเมือง
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2546
PDF Icon
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชในระดับท้องถิ่น : ท้องทุ่งไทย
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2545
PDF Icon
การประมาณผลผลิตอ้อยโดยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 3
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2542
PDF Icon
การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2540
PDF Icon
การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2537
PDF Icon
โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย
PDF Iconอรรถชัย จินตะเวช, 2537
โครงการวิจัยทั้งหมด : 15 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400