แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 8 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH
PDF Iconวราพรรณ ด่านอุตรา, 2551
PDF Icon
โครงการฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านเสารเคมี ระยะที่ 3
PDF Iconวราพรรณ ด่านอุตรา, 2550
PDF Icon
การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป
PDF Iconวราพรรณ ด่านอุตรา, 2549
PDF Icon
การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
PDF Iconวราพรรณ ด่านอุตรา, 2545
PDF Icon
การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
PDF Iconวราพรรณ ด่านอุตรา, 2545
PDF Icon
โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
PDF Iconวราพรรณ ด่านอุตรา, 2542
PDF Icon
โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย
PDF Iconวราพรรณ ด่านอุตรา, 2543
PDF Icon
โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
PDF Iconวราพรรณ ด่านอุตรา, 2543
โครงการวิจัยทั้งหมด : 8 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400