แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 11 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand Blue Economy Forum) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคทะเลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2561
PDF Icon
ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14)
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2560
PDF Icon
โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2560
PDF Icon
ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2559
PDF Icon
การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2558
PDF Icon
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการจัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตน้ำท่วมของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2557
PDF Icon
การศึกษาเครื่องมือและกลไกทางด้านเศรษศาสตร์และกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาโลกร้อนและข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2552
PDF Icon
การสังเคราะห์วิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อนำไปสู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2550
PDF Icon
การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 2
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2548
PDF Icon
การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง "การพัฒนาระเบียงตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างสะหวันนะเขต - มุกดาหาร : การศึกษาเพื่อเตรียมวางระบบการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามยุทธศาสตร์การเปิดประตูสู่อินโดจีน - เมืองการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2548
PDF Icon
ศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 1 บรรณนิทัศน์
PDF Iconโสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2547
โครงการวิจัยทั้งหมด : 11 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400