แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 10 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
งานออกร้านประชาสัมพันธ์...ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากปศุสัตว์ไทย
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2560
PDF Icon
การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "คุณภาพเนื้อ : สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค (Balancing the production and consumers need)"
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2556
PDF Icon
โครงการ "ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (งานวิจัยต่อเนื่อง)"
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2553
PDF Icon
การทดสอบระบบและต้นแบบการจัดการเนื้อโคธรรมชาติสู่ผู้บริโภค
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2552
PDF Icon
ศูนย์เครือข่ายด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2551
PDF Icon
ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ FMD และจุลินทรีย์ก่อโรคของเนื้อสุกรในกระบวนการฆ่าและชำแหละของโรงฆ่ามาตรฐานนอกเขตปลอดโรค
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2549
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อที่พร้อมขยายโอกาสทางการตลาด
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2549
PDF Icon
โครงการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "คุณภาพเนื้อโคภายใต้ระบบการผลิตและการตลาดของประเทศไทย"
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2548
PDF Icon
ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ FMD และจุลินทรีย์ก่อโรค ของเนื้อสุกรในกระบวนการฆ่าและชำแหละ
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2547
PDF Icon
การพัฒนาการจัดการระดับเกรดซากสุกรในประเทศไทย
PDF Iconจุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2541
โครงการวิจัยทั้งหมด : 10 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400