แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 6 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
เครื่องผลิตข้าวเคลือบแร่ธาตุอาหาร
PDF Iconวินิต ชินสุวรรณ, 2548
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF Iconวินิต ชินสุวรรณ, 2543
PDF Icon
การจัดระบบการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ระยะที่ 1)
PDF Iconวินิต ชินสุวรรณ, 2541
PDF Icon
การพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ
PDF Iconวินิต ชินสุวรรณ, 2538
PDF Icon
การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวในระดับเกษตรกร
PDF Iconวินิต ชินสุวรรณ, 2537
PDF Icon
การศึกษาความเหมาะสมในการตากข้าวเปลือกในระดับไร่นา โดยใช้วัสดุปูรอง
PDF Iconวินิต ชินสุวรรณ, 2536
โครงการวิจัยทั้งหมด : 6 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400