แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 10 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การจัดการการเกษตรเชิงระบบในพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2561
PDF Icon
การจัดการแม่โคต้นน้ำบนฐานทรัพยากรร่วมและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของประเทศ และการประเมินประสิทธิภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคด้วยการวิเคราะห์ห่อหุ้ม
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2559
PDF Icon
การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานโคเนื้อพื้นเมืองและบราห์มันไทยด้วยสหกรณ์เครือข่ายและการจัดการเชิงระบบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2559
PDF Icon
นวัตกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาโคเนื้อเชิงระบบเพื่อความมั่นคงอาหารและความสามารถในการแข่งขัน
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2557
PDF Icon
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของเนื้อโคไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2554
PDF Icon
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2555
PDF Icon
แบบจำลองต้นทุนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนผู้บริโภคในโซ่อุปทานเนื้อสุกรในตลาดภายในประเทศและการส่งออก
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2552
PDF Icon
การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรี่ในระดับฟาร์ม
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2551
PDF Icon
การศึกษาระบบลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2550
PDF Icon
ระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ จังหวัดตาก
PDF Iconธำรงค์ เมฆโหรา, 2550
โครงการวิจัยทั้งหมด : 10 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400