คำที่ค้นหา : ลิ้นจี่
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 16 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
ปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์และคุณสมบัติพรีไบโอติกในลิ้นจี่ สับปะรด ลำไย และส้มเขียวหวาน
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
[ 2554 ] 
PDF Icon
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปากของสารสกัดจากผลไม้ด้วยเมทานอล
วรางคณา จุ้งลก
[ 2553 ] 
PDF Icon
การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ในผลไม้ท้องถิ่นที่สำคัญของประเทศไทย
เฉลิมชัย วงษ์อารี
[ 2552 ] 
PDF Icon
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของลิ้นจี่
เลิศลักขณา ภู่พัฒน์
[ 2552 ] 
PDF Icon
การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากวัสดุชีวมวล สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน
สิงหเดช แตงจวง
[ 2550 ] 
PDF Icon
การพัฒนาผลไม้กวน (ผลไม้แผ่น) เพื่อยกระดับมาตรฐานและการศึกษาการตลาด
รัตนา อัตตปัญโญ
[ 2546 ] 
PDF Icon
การเพิ่มคุณภาพการสีข้าวโดยใช้จุลธาตุ และการศึกษาระบบต้นแบบการกำหนดราคาข้าวเปลือกโดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นเป็นปัจจัยร่วม
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
[ 2546 ] 
PDF Icon
การควบคุมโรคผลลิ้นจี่ภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยชีววิธี
สุรชาติ คูอาริยะกุล
[ 2545 ] 
PDF Icon
การวิเคราะห์ใบเพื่อกำหนดแนวทางในการประเมินระดับธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมสำหรับลิ้นจี่ที่ปลูกในเขตภาคกลางของประเทศไทย
อรุณศิริ กำลัง
[ 2543 ] 
PDF Icon
การประเมินความต้องการและระดับธาตุอาหารของลิ้นจี่โดยการวิเคราะห์พืช
นันทรัตน์ ศุภกำเนิด
[ 2542 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 16โครงการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 1 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
เครื่องคว้านเนื้อลิ้นจี่
อาจารย์ชูรัตน์ ธารารักษ์
[ 2544 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 1โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400