รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BGJ4480002
ชื่อโครงการ : ผลของความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมี
  Effects of Gravitational Accerelation on Internal Flow Patterns of Radially Rotating Heat Pipe at Normal Operating Condition
หัวหน้าโครงการ : ประดิษฐ์ เทอดทูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประดิษฐ์ เทอดทูล
หัวหน้าโครงการ
ณรงค์ วาวแวว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 12 มิ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเชิงทัศน์ถึงรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมี

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมี
สถิติการเปิดชม : 1,548 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 82 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400