E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 12416 โครงการ :
PDF Icon
โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนที่นำทาง (roadmap) ในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital technology) เพื่อพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย
พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : แผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา (แพลตฟอร์ม1)
สุวรรณา ประณีตวตกุล
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : โปรแกรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และโปรแกรมวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ไชยยะ คงมณี
PDF Icon
การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
ศิริชัย กิตติวราพงศ์
PDF Icon
ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ กำลังคน และสถาบันความรู้ เพื่อออกแบบกลไกการดำเนินงานให้บรรลุหมุดหมายความสำเร็จในงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าที่จะยกกระดับให้ประเทศก้าวหน้าล้ำยุคในด้าน เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์พลาสมา และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกและอวกาศ
บุรินทร์ อัศวพิภพ
PDF Icon
แนวทางการวางแผนและดำเนินการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เออวดี เปรมัษเฐียร
PDF Icon
การวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือธรรมาภิบาลของระบบงบประมาณกองทุน สกสว.
วิมลมาศ ศรีจำเริญ
PDF Icon
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (TSRI Digital Transformation Roadmap)
วีระยุทธ พิมพาภรณ์
PDF Icon
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.
สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
PDF Icon
การพัฒนากลไกระดับภาคเพื่อการทำแผน ประสานงานและติดตามระบบ ววน. ระดับพื้นที่ (TSRI Area-based Mechanism Development Project)
ชล บุนนาค
PDF Icon
โครงการศึกษาตัวชี้วัดสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินงานเพื่อบรรลุ OKRs ตามแผน ววน.
เริงชัย ตันสุชาติ
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE) สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
PDF Icon
ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
มนชยา อุรุยศ
PDF Icon
โครงการวิจัยและออกแบบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดสรรอัตรากำลัง
อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
PDF Icon
การวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน. เชิงพื้นที่ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 2)
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
PDF Icon
การทบทวนวรรณกรรมสถานะและทิศทางการวิจัยด้านพลังงาน
ทัชชา สุตตสันต์
PDF Icon
โครงการพัฒนาโมเดลจับสัญญาณและแนวโน้มอนาคตที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำแผนด้าน ววน. และ สร้างเครือข่ายการมองอนาคต (Foresight Consortium)
ธันยพร สุนทรธรรม
PDF Icon
การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
PDF Icon
การพัฒนาหลักสูตรการกำหนดและออกแบบแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชติ
โครงการวิจัยทั้งหมด : 12416 โครงการ
หน้า : 1 / 621
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400