ขั้นตอนการสมัครอยู่ในฐานข้อมูล สกว. (เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
  1. ท่านต้องมี email เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ถ้าไม่มี..สามารถขอ email ใช้งานได้ฟรีที่นี่
Sign up Now ! และกรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้องด้วย

2. กำหนด username และ password เพื่อใช้เข้าระบบ โดย username ต้องไม่ซ้ำกับสมาชิกอื่น และ password ต้องมีความยาว 6-10 ตัวอักษร

3. กรุณาจดจำ username และ password ไว้เพื่อสะดวกในการใช้ "เข้าสู่ระบบ และดาวน์โหลดหนังสือ งานวิจัย" หรือแก้ไขประวัติของท่าน ในครั้งต่อไป

4. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อสกว. จะติดต่อแจ้งข่าวสารต่างๆ กับท่าน

5. ข้อมูลที่ท่านกรอกนี้ จะปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากท่าน
ขั้นที่ 1  ข้อมูลการใช้งานระบบ
กรอก E-mail :
*
กรอก E-mailอีกครั้ง :
*
  กรอกข้อมูลเฉพาะอีเมล์เท่านั้น
เช่น yourmail@xxxxx.com
 

* ห้ามกรอกอีเมล์ที่ไม่มีอยู่จริงเพราะท่านจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้
เนื่องจากต้องยืนยันสมาชิกที่อีเมล์ของท่าน
Password :
* 6-10 ตัว ประกอบด้วย A-Z, a-z, 0-9
Confirm Password :
* 6-10 ตัว ประกอบด้วย A-Z, a-z, 0-9
ขั้นที่ 2  ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ :
*
ชื่อ
*
นามสกุล
*
เพศ
ชาย หญิง *
อายุ
*กรอกเป็นตัวเลขอารบิกเท่านั้น ประกอบด้วย 0-9
อาชีพ
*
วุฒิการศึกษา
*
วัตถุประสงค์การนำไปใช้
 

 

 


Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400