รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG3880004
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ก่อมะเร็ง(carcinogenic effect)และฤทธิ์ส่งเสริมการเกิดมะเร็งตับ(promoting effect)ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(pesticide) ที่ใช้บ่อยในประเทศไทย
  Medium-term liver bioassay system in detection the carcinogenic and promoting effects of pesticide on liver carcinogenesis
หัวหน้าโครงการ : ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
ทีมวิจัย :
ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
Tomoyuki Sairai
นักวิจัยร่วมโครงการ
Ryohei Hasegawa
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาฤทธิ์ก่อมะเร็ง และฤทธิ์ส่งเสริมการเกิดมะเร็งตับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้บ่อยในประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ดังกล่าวเพียงพอได้แก่ butacjlor, monocrotophos, metamidophos, endosulfan และ methylparathion

2. เพื่อนำเสนอวิธีการทดสอบฤท
สถิติการเปิดชม : 1,597 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 228 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400