รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4080003
ชื่อโครงการ : การศึกษาการทำงานของที่โลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งแบบสความัส
  Study of Telomerase activity in premaliggnant and malignant lesions of squamous cell carcinoimar
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวหน้าโครงการ
วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชัย พรธนเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
นรินทร์ วรวุฒิ
นักวิจัยที่ปรึกษา
นพดล นพคุณ
นักวิจัยที่ปรึกษา
สมชัย นิรุตติศาสน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
เสาวณีย์ เย็นฤดี
นักวิจัยที่ปรึกษา
ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
อุไรวรรณ ยงใจยุทธ
นักวิจัยที่ปรึกษา
โกวิท คัมภีรภาพ
นักวิจัยที่ปรึกษา
อภิชัย วสุรัตน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
อนวัช ศกุนตาภัย
นักวิจัยที่ปรึกษา
ดำรงค์ ตรีสุโกศล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษายีนที่ทำให้คนเชื้อสายจีนมีโอกาสเป็น NPC สูงขึ้นโดยการศึกษา linkage disequilibrium ด้วยหลักการ candidate gene approach โดยตั้งสมมุติฐานว่า susceptability genes ต่อ การเกิด NPC มีบรรพบุรุษร่วมกัน จึงน่าจะมี haplotype ลักษณะเดียวกัน

2. การศึกษาก
สถิติการเปิดชม : 1,257 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 45 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400