รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4480008
ชื่อโครงการ : การศึกษาเชิงชีวเคมีและชีวฟิสิกส์ของกลไกการออกฤทธิ์ที่ระดับโมเลกุลของโปรตีนสารพิษฆ่าแมลงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
  Biochemical and Biophysical Studies on the Molecular Mechanism of Bacillus thuringiensis Insecticidal Proteins.
หัวหน้าโครงการ : ชนันท์ อังศุธนสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
อิศรา สระมาลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : The project will attempt to provide a molecular description of four key steps that are thought to occur at the membrane surface in the insecticidal mechanism of Bt ?-endotoxins:

1. Toxin receptor interaction and the role of the receptor in post-binding
สถิติการเปิดชม : 1,150 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400