รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4580006
ชื่อโครงการ : ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด
  -
หัวหน้าโครงการ : ประดิษฐ์ เทอดทูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประดิษฐ์ เทอดทูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาถึงผลของตัวแปรต่อไปนี้ที่มีต่อขีดจำกัดสมรรถนะของ CEOHP

1.1 Aspect ratio

1.2 Size

1.3 Working fluid properties

1.4 Number of meandering turns

1.5 Working pressure

1.6 Friction ของผนังภายในท่อ

2 เพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ (Corr
สถิติการเปิดชม : 1,046 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 106 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400