รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4580019
ชื่อโครงการ : การศึกษาบทบาทของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ, ไนตริกออกไซด์, ต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสไข้เลือดออก และพยาธิสภาพของโรค
  -
หัวหน้าโครงการ : ศุขธิดา อุบล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุขธิดา อุบล
หัวหน้าโครงการ
วีรวรรณ ชาญศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ราตรี ตาคำปัญญา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1 ศึกษาความเป็นไปได้ของ NO ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสไข้เลือดออก

2 ศึกษากลไกการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโดย NO ในระดับโมเลกุล

3 ศึกษา phenotype ของไวรัสไข้เลือดออกที่แยกจากคนไข้ โดยใช้ประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนในสภาวะที่มี NO เป็นตัวบ่งชี้

4
สถิติการเปิดชม : 1,305 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 48 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400