รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4780005
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน:ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
  Linguistic Diversity in Nan Province: a Foundation for Tourism Development
หัวหน้าโครงการ : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
หัวหน้าโครงการ
ฐินนะ เหลี่ยมจงกล
ผู้ช่วยนักวิจัย
พีชพงศ์ พิทักษ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
อติกานต์ วิมลเกษม
ผู้ช่วยนักวิจัย
จีรวัฒน์ ศิลป์ท้าว
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุชาติ บูรมิตร
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธีรชาติ ทิพย์ปาละ
ผู้ช่วยนักวิจัย
เทเวศน์ ท้าวบรรพต
ผู้ช่วยนักวิจัย
เกียรติ อัชฌานภาลัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชมนาด อินทจามรรักษ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผณินทรา ธีรานนท์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ประชา แสนทรงศิริ
ผู้ช่วยนักวิจัย
พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมเจตน์ วิมลเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
James Stuart Simson
นักวิจัยที่ปรึกษา
สุเมธ สายสูง
นักวิจัยที่ปรึกษา
คณิต ตันติศิริวิทย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
นักวิจัยที่ปรึกษา
พงษ์สวัสดิ์ ปัญญาอินทร์
นักวิจัยที่ปรึกษา
ประพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
สมเดช อภิชยกุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์แบ่งออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ย่อย คือ วัตถุประสงค์ด้านวิชาการ และวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดน่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. จัดทำศัพทานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ-นานาภาษาในจังหวัดน่านประมาณ 1,500 ศัพท์ พร้อมบทนำภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2. วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางภาษาศาสตร์บางประเด็นที่น่าสนใจเพื่อเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

3. สร้างระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความหลากหลายทางภาษาของกลุ่มชนในจังหวัดน่าน ที่สามารถนำเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล สอบถามข้อมูล และผลิตแผนที่

4. จัดทำแผนที่สีขนาด 2 ฟุต x 3 ฟุต แสดงภาษาและกลุ่มชน 15 กลุ่มในจังหวัดน่าน ทั้งชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สถิติการเปิดชม : 2,970 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,161 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400