รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4780024
ชื่อโครงการ : แบบจำลองคณิตศาสตร์ของขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด
  Mathematical Modeling for Performance Limit of Closed-End Oscillating Heat Pipe
หัวหน้าโครงการ : ประดิษฐ์ เทอดทูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประดิษฐ์ เทอดทูล
หัวหน้าโครงการ
พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1 To conduct additional visual study of internal flow phenomena of closed-end oscillating heat pipe with ultra-high video camera (4,000 frame/sec)

2 To justify the exact internal phenomena as basis of accurate mathematical modeling of closed-end oscillating heat pipe at horizontal and vertical position

3 To modify existing mathematical modeling of closed-end oscillating heat pipe

4 To clarify the effect of inclination angle on internal flow phenomena by visualization and establish the effect of inclination angle

5 To implement the achieved knowledge in agricultural sector

สถิติการเปิดชม : 792 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400