รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5080001
ชื่อโครงการ : การศึกษาการกลายพันธุ์ ผลของการกลายพันธุ์และผลของการให้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรม
  (Mutation studies, functional analysis and clinical trial in Thai patients with genetic disorders
หัวหน้าโครงการ : วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. To determine the gene responsible for an amastia-ectodermal dysplasia syndrome

2. To determine the enzymatic activities of novel GBA mutant alleles found in Thai patients with Gaucher disease

3. To determine safety and bony effects of Menatetrenone in children with osteogenesis imperfecta

สถิติการเปิดชม : 1,220 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400