รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5080003
ชื่อโครงการ : การศึกษาเชิงโครงสร้างของการรวมตัวและการเกิดรูรั่วโดยโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringensis
  Structural Basis of Oligomerisation and Pore Formation by the Bacillus thuringiensis Moquito-Larvicidal Proteins
หัวหน้าโครงการ : ชนันท์ อังศุธนสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
อำนาจ ชนะมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศรี ศักดิ์ดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : Thus far, membrane insertion behavior, oligomerisation and structural information of the functional state of the membrane-associated Cry larvicidal proteins are still not fully described. This project will attempt further: (1) To characterise structurally the functional oligomeric form of the Cry4Ba toxin in association with the lipid membranes. (2) To investigate the conformational changes of the Cry4Ba toxin: the transition from the oligomeric prepore to the membrane-inserted pore form
สถิติการเปิดชม : 851 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400