รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5280003
ชื่อโครงการ : สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง
  Phonetics of the Karen Languages
หัวหน้าโครงการ : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไซมอน เจ.พี.ไรท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทพี จรัสจรุงเกียรติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พจี ยุวชิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชมนาด อินทจามรรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 มิ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการออกเสียงของคนกะยันที่สวมห่วงคอทองเหลืองกับที่ไม่ได้สวมห่วงคอทองเหลืองทางกลสัทศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้ (1) ค่า VOT (Voice onset time) ของชุดพยัญชนะกัก (2) ค่า Formant frequency, Duration และ Intensity/Amplitude ของสระ (3) ค่า Fundamental frequency ของวรรณยุกต์

2. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบสระและลักษณะทางกลสัทศาสตร์โดยการหาค่า Formant frequency, Duration และ Intensity ของสระในภาษากะเหรี่ยง 6 กลุ่ม คือ สะกอ โป ปะโอ กะยา กะยัน และกะยอ

3. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์และลักษณะทางกลสัทศาสตร์รวมทั้งพัฒนาการของวรรณยุกต์โดยการหาค่า Fundamental frequency ของวรรณยุกต์ในภาษากะเหรี่ยง 6 กลุ่ม คือ สะกอ โป ปะโอ กะยา กะยัน และกะยอ

4. เพื่อเสนอแนะมุมมองด้านนโยบายการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้เรื่องของชนเผ่ากะเหรี่ยงเป็นจุดขาย

สถิติการเปิดชม : 1,507 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 214 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400