รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5380012
ชื่อโครงการ : อณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซีที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
  Molecular Virology of Hepatitis B and C Viruses Associated with Hepatocellular carcinoma and Treatment Response
หัวหน้าโครงการ : พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
อภิรดี เทียมบุญเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรัณย์ธร อัครธำรงสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยง ภู่วรวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวิศา กระรัดเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรธิดา สงวนหมู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : The aims of this research project are to

1) Determine the prevalence and viral genetic variability, including genotypes and mutations, in serum samples of HCC patients co-infected with HBV and HCV

2) Characterize viral genetic variability, including HBV genotypes, mutations and cccDNA levels, in tumor tissue samples of HCC patients with occult and overt chronic HBV infection

3) Study the role of pretreatment genetic variability of HBV and HCV (particularly genotype 6) in prediction of response to PEG-IFN-based therapy

4) Study the viral kinetics of HBV and HCV (particularly genotype 6) during PEG-IFN-based therapy for prediction and individualization of treatment

สถิติการเปิดชม : 2,500 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 584 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400