รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5480015
ชื่อโครงการ : การสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
  The Creation of Modern Thai Architecture Identity
หัวหน้าโครงการ : วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
ทีมวิจัย :
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
หัวหน้าโครงการ
วีระ อินพันทัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุติมา ขจรณรงค์วนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภินันท์ พงศ์เมธากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิญญู อาจรักษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันติรักษ์ ประเสริฐสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุษกร เสรฐวรกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาปัจจัยหลัก ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่

1.1 ปัจจัยด้านเอกลักษณ์ไทย ทั้งในเชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรม

1.2 ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ที่นำไปสู่แนวคิด 'glocalization'

1.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารเขียว2. ศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวัตถุประสงค์ของการศึกษาในข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 โดยการทดสอบจากรูปแบบจำลองพร้อมการตรวจสอบความเหมาะสมและการยอมรับรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่

สถิติการเปิดชม : 618 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 508 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400