รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5880003
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงชนิดกลุ่มย่อยของเมมโมรี ที เซลล์ในเนื้อเยื่อปริทันต์ปกติและที่เป็นโรคปริทันต์
  Comprehensive analysis of periodontal tissue memory T cell subset in health and disease
หัวหน้าโครงการ : รังสินี มหานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รังสินี มหานนท์
หัวหน้าโครงการ
จันทรกร แจ่มไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. Flow cytometric analysis of memory T cell subsets (TSCM, TCM, TEM, TTE, TRM) in periodontitis tissue as compared with healthy periodontal tissue

2. To investigate the expression profile of cytokines (IL-2, TNF-?, IFN-?, RANKL), granzyme B in different subsets of periodontal tissue memory T cells

3. To study anatomical localization of periodontal tissue TRM that express CD103 by immunohistochemistry

สถิติการเปิดชม : 940 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400