รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5980005
ชื่อโครงการ : การศึกษาเชิงทดลองการเผาไหม้แบบขั้นและการเผาไหม้ซ้ำเพื่อการลดการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จากเตาฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
  Experimental Studies on Fuel Staging and Reburning Technology for Reducing NOx Emissions of a Fluidized-Bed Combustor Co-Firing Biomass Fuels
หัวหน้าโครงการ : Vladimir Kuprianov : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
Vladimir Kuprianov
หัวหน้าโครงการ
พิเชฐ นิลดวงดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : The main goal of this research project is to investigate the potential and benefits of the fuel-staged and reburning technologies for reduction of highly-hazardous NOx emissions when burning biomass with elevated fuel-N (as main fuel) in a fluidized-bed combustion system at maximum possible fuel conversion into energy.

The objectives pursued in this research project are as follows:

1. to modify the fluidized-bed combustor for the co-firing two (primary and secondary/reburning) biomass fuels using the fuel-staged and reburning combustion methods;

2. to perform four experimental test series on the combustor for: (i) conventional fluidized-bed combustion of individual (primary/secondary/reburning) biomass fuels, (ii) co-combustion of the pre-mixed fuels using conventional air supply (iii) co-combustion of the fuels using fuel staging (i.e., injection of these fuels into the combustor at different levels) and conventional (bottom) air supply, and (iv) co-combustion of the fuels using reburning technology (integrating fuel staging and air staging);

3. to investigate the effects of (i) the combustion method, (ii) fuel properties (e.g., moisture, fuel-N, and volatile matter of both fuels) and (iii) operating conditions (excess air, proportion of primary and secondary/reburning fuel, and air staging when reburning) on formation and oxidation/reduction of major gaseous pollutants (CO, CxHy, and NO) in distinct reactor regions, as well as on the emissions and combustion efficiency of the biomass-fueled combustor;

4. to quantify and compare the NO reduction efficiency between the fuel-staged and reburning combustion methods for specified ranges of operating conditions;

5. to investigate the distribution of heat flux along the combustion height and compare this characteristic between different combustion methods and operating conditions;

6. to provide recommendations on the optimal operating parameters ensuring the highest combustion efficiency of the combustor and maximum NO emission reduction when using the fuel-staged and reburning technologies;

7. to provide a state-of-the-art on recent and ongoing achievements in developing/improvement of the NO emission reduction technologies.

สถิติการเปิดชม : 459 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400