รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG6080002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกชนิดใหม่ที่มีค่าสมบัติทางไฟฟ้าสูง
  Development of new lead free piezoelectric ceramics with high electrical performance
หัวหน้าโครงการ : กอบวุฒิ รุจิจนากุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กอบวุฒิ รุจิจนากุล
หัวหน้าโครงการ
นฤมล เลิศคำฟู
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาราตรี ใจตา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. To search and synthesis new ceramic materials which have high piezoelectric, ferroelectric, and dielectric performances

2. To investigate the properties of the studied materials such as piezoelectric, ferroelectric, dielectric properties and phase transition behavior

3. To find the factors which help to induce the high properties of the ceramics

4. To develop new techniques for the fabrication process for the lead free materials and study the effects of processing parameter such as sintering parameters and other treatments on phase formation, phase transition, electrical properties, densification, and microstructure of the studied ceramics

5. To find new knowledge for the studied materials

6. To publish the finding in international publications which have high impact factor

7. To produce graduate students

8. To make connections with other researchers

สถิติการเปิดชม : 238 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400