รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG6080018
ชื่อโครงการ : การสำรวจพฤติกรรมของคนในชุมชนก่อนการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาปรับใช้ในชุมชนครบวงจรเพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี
  Social Behaviours Field Research before adopting medical technologies to Smart Village for elevating the quality of life of senior citizens
หัวหน้าโครงการ : วรพงศ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ทีมวิจัย :
วรพงศ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 12 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : เข้าใจวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในชุมชนเพื่อนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับความต้องการของผู้สูงวัยในชุมชนได้อย่างแท้จริง และสามารถออกแบบบริการให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยในชุมชน โดยการวางแผนการวิจัยก่อนลงไปในพื้นที่เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ พฤติกรรมการบริการเบื้องต้น เป็นต้น และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หารูปแบบที่จำเป็นกับการออกแบบบริการที่เหมาะสม
สถิติการเปิดชม : 492 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400