รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DIG3790008
ชื่อโครงการ : การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : วิสุทธิ์ ใบไม้ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิสุทธิ์ ใบไม้
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2537
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,785 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 312 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400