รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DPG5980005
ชื่อโครงการ : การใช้ความรู้ทางสภาวะเหนือพันธุกรรมเพื่อพัฒนาต้นแบบการรักษาความชรา โรคเอสแอลอี และมะเร็ง และเป็นแนวทางในการใช้ตรวจคัดกรองมะเร็ง
  Epigenetic therapy prototypes for senescence, SLE and cancer and epigenetic knowledge guided cancer screening
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวหน้าโครงการ
ภัทร์นฤน มหัธนสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
คมกฤต เรืองฤทธิ์ชาญกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐชา พูลเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชินา โอฬารรัตนพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยพัทธ์ ปิ่นอ่อน
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัฐกร ศรีสุทธี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบูรณ์ คีลาวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนนัทธ์ พงษ์พานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประกาศิต รัตนตันหยง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนิดา วินะยานุวัติคุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนพ ช่วงโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรางค์ ตรีรัตนชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริพร ฉัตรทิพากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิติ จันทร์วรโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นครินทร์ กิตกำธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 2.1 Invent epigenomic editing tools will be based on Argonaute (AGO) 1-4:RNA complex.

2.2 To use the epigenomic editing tool to study to study the biological roles of epigenetic modification of repetitive sequences, including Alu, LINE-1 and ononucleotide A repeats. Moreover, this epigenetic editing will be epigenetic therapy models for cancer, SLE and aging by reversing Alu or LINE-1 hypomethylation by AGO4-Alu or LINE-1 RNA.

2.3 We will combine computational biology and genetic engineering techniques to test if engineered AGO:RNA complex can regulate gene expression.

2.4 To study genomic instability, we will combine AGO4-Alu RNA with HMGB1 to evaluate the role of phy-RIND-EDSBs in preventing genomic instability in cancer and in aging process.

2.5 To invent 2.5 to invent highly sensitive and effective cancer screening approaches based on

2.5.1 Epigenetic and protein alteration in WBC due paracrine action of cancer.

2.5.2 Epithelial and tissue specific DNA methylation in circulation.

สถิติการเปิดชม : 330 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400