รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IRN58W0004
ชื่อโครงการ : เครือข่ายวิจัยการค้นหาและพัฒนายาจากสารธรรมชาติ
  Natural product-based drug discovery and development
หัวหน้าโครงการ : ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
อภิชาต สุขสำราญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตติมา วีระชยาภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัณหภาส สุดวิลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชชุดา แสงสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปราณีต โอปณะโสภิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : (1) To establish and strengthen both national and international research networks.

(2) To discover and develop novel active compounds for prevention/treatment of age-related diseases from Thai and Chinese medicinal natural products.

(3) To produce high quality Ph.D. graduates for sustainable development of human resources.

(4) To increase international visibility and research capability through overseas research collaboration and dissemination of advance research results to user/ practical applications

สถิติการเปิดชม : 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400