รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IUG5080003
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยการผสมพอลิแอลแลคไทด์กับเม็ดแป้งที่ผ่านกระบวนการด้วยเอนไซม์
  Development of Enzymatic Treated Granular Cassava Starch/Poly(L-lactide) Blends as Biodegradable Materials
หัวหน้าโครงการ : อำนาจ เจรีรัตน์
ทีมวิจัย :
อำนาจ เจรีรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : (1) เพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากแป้งที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม

(2) ลดปริมาณการนำเข้า PLA เนื่องจากมีการใช้แป้งที่ผลิตได้เองภายในประเทศเป็นส่วนผสม

(3) ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับการนำเม็ดแป้งดิบที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติมาใช้ประโยชน์

(4) สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากการเตรียมและการใช้วัตถุดิบที่ผลิตโดยกระบวนการทางชีวภาพซึ่งจะเหมาะสมต่อการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร

(5) มีการพัฒนาร่วมมือกับภาคอุสาหกรรมในการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

(6) เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการวิจัยให้กับภาคเอกชน ทั้งนี้ผู้วิจัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมในการทำวิจัยครั้งนี้ด้วย

สถิติการเปิดชม : 1,222 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 153 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400