รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IUG5080020
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบยาของแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยาโดยใช้แนวทางด้านนาโนเทคโนโลยี
  Development of solid dosage forms for effective drug delivery using nanotechnological approaches
หัวหน้าโครงการ : พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาวิธีการเตรียมอนุภาคขนาดเล็ก (ระดับไมครอนหรือนาโนเมตร) โดยใช้แนวทางด้านนาโนเทคโนโลยี โดยใช้สารพอลิเมอร์จากธรรมชาติเป็นตัวพา

2. เปรียบเทียบเทคนิควีธีการเตรียมอนุภาคขนาดเล็กวิธีต่างๆ เช่น เทคนิคการเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิเมอร์ประจุต่างกัน เทคนิคการเปลี่ยนสถานะจากสารละลายเป็นเจล เทคนิคการเกาะกลุ่มกันของพอลิเมอร์ หรือเทคนิคการบดลดขนาด เป็นต้น

3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมอนุภาคขนาดเล็ก สมบัติของอนุภาคที่เตรียมได้ และการปลดปล่อยตัวยาสำคัญจากระบบนำส่ง

4. เตรียมรูปแบบยา/ระบบนำส่งยาชนิดอนุภาคขนาดเล็ก (อย่างน้อย 1 รูปแบบ) โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษานี้ โดยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

สถิติการเปิดชม : 1,306 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 137 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400