รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IUG5280002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว
  Development of gelled electrolyte for valve-regulated lead-acid battery
หัวหน้าโครงการ : อรวรรณ ชัยลภากุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรวรรณ ชัยลภากุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ส.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1.2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอิเล็กโทรไลต์ชนิดเจลที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและการก่อตัวเป็นเจลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว และเหมาะสมต่อกลุ่มประเทศที่มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

1.2.2 เพื่อศึกษาการบรรจุอิเล็กโทรไลต์ที่เตรียมลงในเซลล์แบตเตอรี่ให้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในกระบวนการบรรจุจริงในอุตสาหกรรม

1.2.3 เพื่อหาองค์ประกอบที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ที่มีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบประสิทธิภาพของเจลอิเล็กโทรไลต์ที่เตรียมขึ้น

1.2.4 เพื่อนำเจลอิเล็กโทรไลต์ที่ได้มาพัฒนาใช้ในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์วที่มีอิเล็กโทรไลต์ชนิดเจลในโรงงานต่อไป

สถิติการเปิดชม : 2,048 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 357 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400