รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IUG5280012
ชื่อโครงการ : งานวิจัยและพัฒนาระบบอบแห้งไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งที่ไม่สมมาตรร่วมกับระบบลมร้อนและสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง
  Research and Development on the Commercialized Wood Drier Using a Combined Unsymmetrical Multi-Feed Microwave and Hot Air-Continuous Belt System
หัวหน้าโครงการ : ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
หัวหน้าโครงการ
มงคล ใบโพธิ์วงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ จินดารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เครื่องต้นแบบในระดับอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์

2.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน และทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทยและศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก

2.4 โครงการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างสูงโปรแกรมการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

สถิติการเปิดชม : 1,834 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 494 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400