รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IUG5380001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและศึกษากระบวนการผลิตน้ำปลาโซเดียมต่ำโดยวิธีการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า
  "DEVELOPMENT AND STUDY OF LOW-SODIUM FISH SAUCE PRODUCTION PROCESS BY ELECTRODIALYSIS
หัวหน้าโครงการ : สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้าโครงการ
บุญส่ง พจนสุวรรณชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นภาพร เชี่ยวชาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณฐมล จินดาพรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อประสิทธิภาพของเครื่องแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้าระดับห้องปฏิบัติการ และศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงเคมีและกายภาพของน้ำปลา รวมทั้งการยอมรับของผู้บริโภคต่อน้ำปลาโซเดียมต่ำ

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการกำจัดเกลือและการอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying) ที่มีต่อปริมาณผลผลิต (Yield) และการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงเคมีและกายภาพบางประการของผลิตภัณฑ์เมื่อใช้การแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้าเป็นวิธีการเตรียมขั้นต้น (Pretreatment) ก่อนการอบแห้งแบบพ่นฝอยน้ำปลาโซเดียมต่ำ

3. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้าระดับต้นแบบ (Pilot scale) และทดสอบสมรรถนะของระบบเปรียบเทียบกับเครื่องแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้าระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale)

สถิติการเปิดชม : 2,280 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 594 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400