รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4680092
ชื่อโครงการ : การบำบัดน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจำลองแบบ Immobilized cell reactor
  Treatment of wastewater contaminated with heavy metals using Immobilized cell reactor
หัวหน้าโครงการ : จรูญ สารินทร์
ทีมวิจัย :
จรูญ สารินทร์
หัวหน้าโครงการ
จงรักษ์ ผลประเสริฐ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญในสิ่งแวดล้อมที่มีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูงและสามารถลดปริมาณ

โลหะหนักในน้ำได้

2. เพื่อประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่คัดแยกได้กับระบบบำบัดน้ำเสียจำลองแบบ Immobilized cell reactor ในการบำบัดน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อ
สถิติการเปิดชม : 2,503 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6,026 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400