รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4680174
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
  Anti-varicella zoster virus of Ya-keaw remedies
หัวหน้าโครงการ : ดลฤดี สงวนเสริมศรี
ทีมวิจัย :
ดลฤดี สงวนเสริมศรี
หัวหน้าโครงการ
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใสและงูสวัด (VZV) ของสารสกัดจากยาเขียว

2.2 เพื่อศึกษาตำแหน่งการออกฤทธิ์ (site of action) ของสารสกัดจากยาเขียวต่อเซลล์เพาะเลี้ยงที่ติดเชื้อ VZV

สถิติการเปิดชม : 1,996 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 410 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400