รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980150
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ลดไข้ และความเป็นพิษของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
  Anti-inflammatory Antipyretic and Toxic Activities of Virgin Coconut oil
หัวหน้าโครงการ : โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
ทีมวิจัย :
โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
หัวหน้าโครงการ
อำไพ ปั้นทอง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

2 เพื่อศึกษาฤทธิ์ลดไข้ของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

3 เพื่อศึกษาความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรังของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

สถิติการเปิดชม : 2,096 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 417 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400