รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180132
ชื่อโครงการ : ความไม่มั่นคงทางอาหารในผู้สูงอายุไทย
  Food insecurity in Thai elderly
หัวหน้าโครงการ : นพวรรณ เปียซื่อ
ทีมวิจัย :
นพวรรณ เปียซื่อ
หัวหน้าโครงการ
สุรัตน์ โคมินทร์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 2.1 To understand the nature of food insecurity in Thai elderly

2.2 To assess perceptions of food insecurity and health in Thai elderly

2.3 To determine potential risk factors for food insecurity in Thai elderly

2.4 To follow up with the occurrence of food insecurity at a 6-month period

สถิติการเปิดชม : 2,968 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,204 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400