รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180305
ชื่อโครงการ : การดูดซับโครเมียมในน้ำเสียด้วยขุยมะพร้าวที่ผ่านการปรับปรุงทางเคมี
 
หัวหน้าโครงการ : ปารินดา สุขสบาย
ทีมวิจัย :
ปารินดา สุขสบาย
หัวหน้าโครงการ
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 2.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกราฟต์โคโพลิเมอไรเซชันด้วย 2-hydroxylethy methacrylate บนขุยมะพร้าวโดยวิธีฉายรังสีแกมมา

2.2 ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการดูดซับโครเมียมหกโดยใช้ขุยมะพร้าวที่ผ่านการกราฟต์โคโพลิเมอไรเซชัน ด้วย 2-hydroxylethy methacrylate โดยวิธีฉายรังสีแกมมา

2.3 ศึกษากลไกการดูดซับโครเมียมหกด้วยขุยมะพร้าวที่ผ่านการกราฟต์โคโพลิเมอไรเซชัน ด้วย 2-hydroxylethy methacrylate โดยวิธีฉายรังสีแกมมา

2.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมหกด้วยขุยมะพร้าวที่ผ่านการกราฟต์โคโพลิเมอไรเซชันโดยวิธีฉายรังสีแกมมาและขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการกราฟต์โคโพลิเมอไรเซชันโดยวิธีฉายรังสีแกมมา ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมหกด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกราฟต์โคโพลิเมอไรเซชันโดยวิธีฉายรังสีแกมมาและ เรซินที่ไม่ผ่านการกราฟต์โคโพลิเมอไรเซชัน

สถิติการเปิดชม : 1,221 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 265 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400