รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5280065
ชื่อโครงการ : ประสิทธิภาพของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กรด lauric สาร monolaurin และกรด lactic ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกร
  Efficiency of virgin coconut oil, lauric acid, monolaurin and lactic acid for inhibition of Staphylococcus aureus in pork
หัวหน้าโครงการ : ผุสดี ตังวัชรินทร์
ทีมวิจัย :
ผุสดี ตังวัชรินทร์
หัวหน้าโครงการ
ประภาพร ขอไพบูลย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กรด lauric สาร monolaurin และกรด lactic ที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staph. aureus ซึ่งแยกได้จากเนื้อสุกร

2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กรด lauric และสาร monolaurin แต่ละชนิดร่วมกับกรด lactic ในสัดส่วน 1:1 ต่อการลดปริมาณเชื้อ Staph. aureus การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและรูปร่างของเชื้อชนิดนี้ในสารละลายเชื้อบริสุทธิ์

2.3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลดปริมาณเชื้อ Staph. aureus ของการใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กรด lauric และสาร monolaurin แต่ละชนิดร่วมกับกรด lactic ในสัดส่วน 1:1 บนเนื้อสุกรสด

2.4 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กรด lauric และสาร monolaurin แต่ละชนิดร่วมกับกรด lactic ต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของเนื้อสุกร

2.5 เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่ออายุการเก็บรักษาของเนื้อสุกรสดที่สัมผัสน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กรด lauric และสาร monolaurin แต่ละชนิดร่วมกับกรด lactic

สถิติการเปิดชม : 2,387 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 500 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400