รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5280091
ชื่อโครงการ : ผลการบริโภคน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ต่อระดับไลโปโปรตีนในเลือดของอาสาสมัครไทยสุขภาพดี
  The effect of daily consumption of virgin coconut oil on plasma lipoproteins levels in healthy Thai volunteers
หัวหน้าโครงการ : สุระรอง ชินวงศ์
ทีมวิจัย :
สุระรอง ชินวงศ์
หัวหน้าโครงการ
อัมพิกา มังคละพฤกษ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาผลของการบริโภคน้ำมันมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือด

2 เพื่อศึกษาถึงผลข้างเคียงของการบริโภคน้ำมันมะพร้าว

สถิติการเปิดชม : 1,166 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 622 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400