รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5480031
ชื่อโครงการ : การศึกษาการผลิตกากมะพร้าวดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
  Studies on modifications of copra meal for utilization as fiber supplements in food products
หัวหน้าโครงการ : ทิพวรรณ ทองสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทิพวรรณ ทองสุข
หัวหน้าโครงการ
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 2.1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการไฮโดรไลซิสกากมะพร้าวด้วยกรดและเอนไซม์

2.2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้กากมะพร้าวดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์ขนมอบ

สถิติการเปิดชม : 1,319 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 382 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400