รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080016
ชื่อโครงการ : กรดชนิดของแข็งที่ได้จากของเสียอินทรีย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับอีเทอริฟิเคชันของกลีเซอรอล
  Organic wastes-based solid acids as catalysts for glycerol etherification
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ อัศวสุขี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาทิตย์ อัศวสุขี
หัวหน้าโครงการ
ตะวัน สุขน้อย
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อเข้าใจถึงคุณลักษณะและประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยากรดชนิดของแข็งที่เตรียมจากวัสดุคาร์บอนจากสารอินทรีย์เหลือทิ้งที่มีมูลค่าต่ำ

2.2 เพื่อให้ได้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเร่งปฏิกิริยาอีเทอริฟิเคชันของกลีเซอรอลด้วยแอลกอฮอล์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ

สถิติการเปิดชม : 416 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400