รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080071
ชื่อโครงการ : สารยับยั้งวิถีเมวาโลเนตส่งเสริมฤทธิ์ยารักษามะเร็งในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีผ่านวิถีแรกวันและโรเอ
  Mevalonate pathway inhibitors enhance antitumor effect of anticancer drug on cholangiocarcinoma cells by modulating the RAC1 and RhoA.
หัวหน้าโครงการ : เบญจพร บุราณรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เบญจพร บุราณรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. To investigate whether the antiproliferative and apoptotic effects of statins are potentiated by bisphosphonates in cholangiocarcinoma (CCAs) cells.

2. To investigate the antimigratory, and anti-invasion effects of statins and drug combination of statins and bisphosphonates

3. To elucidate possible mechanisms underlying the actions of statins and bisphosphonates in regards with the modification of small G proteins and mitochondrial cell death pathway

4. To investigate whether statins and bisphosphonates potentiates certain chemotherapeutic agents, currently used in the treatment of cholangiocarcinoma.

สถิติการเปิดชม : 748 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 133 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400