รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080140
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของยีน EgDofs และ EgNFY transcription factor ซึ่งควบคุมการสังเคราะห์กรดไขมันในปาล์มน้ำมัน
  Characterization and Functional Analysis of the EgDofs and the EgNF-Y Transcription Factor Family Genes that Regulate Fatty Acid Synthesis in Elaeis guineensis Jacq.
หัวหน้าโครงการ : อลิษา หนักแก้ว
ทีมวิจัย :
อลิษา หนักแก้ว
หัวหน้าโครงการ
อมรรัตน์ พงศ์ดารา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) Clone NF-Y and Dofs transcription factor genes from Elaeis guineensis var. tenera

2) Characterize the expression profile of NF-Y and Dofs transcription factor genes involved in fatty acid and lipid biosynthesis

3) Identification specificity of the NF-Y and Dofs transcription factor protein binds to the promoter regions of the EgaccD and EgaccB genes

4) Functional characterize the NF-Y and Dofs transcription factor protein regulation to fatty acid and lipid biosynthesis genes that enhance oil accumulation in transgenic callus

สถิติการเปิดชม : 485 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400