รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080263
ชื่อโครงการ : การศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลินในผู้ป่วยในโรงพยาบาล คนสุขภาพดี และสุกรในประเทศไทย
  Molecular Epidemiology of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus among hospitalized patients, healthy humans, and pigs in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ทศวรรณ จิตรวศินกุล
ทีมวิจัย :
ทศวรรณ จิตรวศินกุล
หัวหน้าโครงการ
ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. To determine the molecular epidemiology of MRSA among hospitalized patients, outpatients, healthy human, and livestock.

2.To identify the association of drug susceptibility pattern and SCCmec type of epidemic MRSA among hospitalized patients, outpatients, healthy human, and livestock.

สถิติการเปิดชม : 242 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400