รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180003
ชื่อโครงการ : ผลเฉลยสมมาตรทรงกลมในทฤษฎีมินิมอลแมสสีพกราวิตี
  Spherically Symmetric Solutions in Minimal Massive Gravity Theory
หัวหน้าโครงการ : พิทยุทธ วงศ์จันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิทยุทธ วงศ์จันทร์
หัวหน้าโครงการ
คัมภีร์ ค้าแหวน
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 To investigate the spherically symmetric solutions in MMGT.

2 To analyze the particle motion according to the solutions in MMGT.

3 To investigate the horizon structure and properties of the black holes due to the solutions in MMGT.

สถิติการเปิดชม : 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400