รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180021
ชื่อโครงการ : การบ่งชี้โปรตีนหลักที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ซับซ้อนในมนุษย์  
  Identification of core disease-related proteins causing complex human diseases
หัวหน้าโครงการ : อภิชาต ศุรธณี
ทีมวิจัย :
อภิชาต ศุรธณี
หัวหน้าโครงการ
ธีรพงษ์ บัวบูชา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1) To establish a new analysis framework for analyzing complex protein and disease network.

2.2) To obtain new core disease-related protein sets important to complex genetic diseases found in Thailand.

2.3) To publish our results in high quality international bioinformatics journals.

สถิติการเปิดชม : 295 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400