รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180031
ชื่อโครงการ : อสุรา: ตำนานและการเมืองของการนำเสนอภาพแทนในอินเดียสมัยใหม่
  Asura: Myth and Politics of Representation in Modern India
หัวหน้าโครงการ : นตวัน วงศ์ฉลาด
ทีมวิจัย :
นตวัน วงศ์ฉลาด
หัวหน้าโครงการ
วินัย พงศ์ศรีเพียร
นักวิจัยที่ปรึกษา
K Satyanarayana
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. To find out who the Asuras are and how their social identity in the novel, Asura, and other regional forms of representations such as poems or folk tales, are constructed.

2. To explore how the politics of representation plays out.

3. To examine whether Ravana figure is used for any political cause and how.

สถิติการเปิดชม : 432 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400